ต้องรู้!! ข้อควรระวังหากคุณจำเป็นต้องมองหาผู้ รับจำนอง และ รับขายฝาก เพื่อทำธุรกรรม

ทุกครั้งไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของมีค่า เราควรต้องคิดหน้าคิดหลัง คิดแล้วคิดอีกว่าเมื่อลงมือทำไปแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ต้องระวังตัวมากน้อยแค่ไหน แน่นอนว่าการดำเนินการมองหาผู้ “รับจำนอง” รับขายฝากในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเลือกช่องทางเหล่านี้เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ซึ่งเราต้องนำทรัพย์สินมีค่า อย่าง ที่ดิน บ้าน หรือคอนโดไปเป็นหลักประกันจึงยิ่งต้องระวังให้มาก และในบทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับ “ข้อควรระวังหากคุณจำเป็นต้องมองหาผู้ดำเนินการในด้านนี้เพื่อทำธุรกรรม” เพราะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจดำเนินการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับดำเนินการ รับจำนอง

ตามความเป็นจริงแล้วข้อควรระวังเกี่ยวกับดำเนินการจำนอง จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ด้วยกัน คือ

1. ผู้จำนอง
ต้องขออธิบายเกี่ยวกับความหมายของผู้มีสิทธิจำนองกันก่อน โดยผู้มีสิทธิจำนอง หรือพูดง่าย ๆ ก็ผู้จำนองนั่นแหละ หมายถึง ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทรัพย์สินนั้น ๆ ซึ่งหากผู้จำนองตัดสินใจไปจำนองด้วยตนเองคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรารู้เรื่องเองทั้งหมด ลงมือกระทำด้วยตนเอง แต่หากต้องมีการมอบอำนาจให้กับผู้อื่นเพื่อมาดำเนินการให้แทน บางครั้งอาจเกิดปัญหาตามมาได้ ข้อควรระวัง ได้แก่
- ผู้จำนองไม่ควรลงลายมือชื่อแล้วปล่อยว่างไว้เฉย ๆ ก็เพื่อป้องกันผู้อื่นมากรอกข้อความเพิ่มเติม เพื่อจุดประสงค์อื่นตามความต้องการของตนเองไม่ใช่ของผู้จำนองแท้จริง ทางที่ดีควรเขียนใบมอบอำนาจให้ชัดเจนไปเลย

2. ผู้ รับจำนอง
สิ่งที่ผู้รับต้องระวังให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ได้แก่
- ติดต่อกับเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ โดยตรงไปเลย และก็ควรดูทรัพย์สินที่ผู้จำนองนำมาจำนองให้ดี ๆ ละเอียด ๆ ว่าโฉนดไม่ว่าจะที่ดิน บ้าน หรือคอนโดที่นำมานั้นมีอยู่จริง โดยเฉพาะผู้ที่นำใบมอบอำนาจมา เพราะหากเกิดการโมเมขึ้นมาเองทั้งที่ตรงบริเวณพื้นที่โฉนดเป็นน้ำไปแล้ว หรือเป็นถนนเหลือ ๆ จากการจัดสรร ฯลฯ ซึ่งหากมาความแตกทีหลังว่าผู้จำนองจริง ๆ แล้วทำใบมอบอำนาจขึ้นมาเอง ปลอมขึ้นมาทั้งที่ทรัพย์สินเป็นของคนอื่น เราจะต้องคืนทรัพย์สินกับเจ้าของตัวจริงทันที เท่ากับว่าสูญเงินเปล่า

3. ผู้รับหรือผู้รับโอนซ้ำซ้อน
ข้อนี้ถือว่าต้องดูให้ดีมาก ๆ เพราะทรัพย์สินที่นำมาจำนองนั้นเจ้าของสามารถนำไปดำเนินการจำนอง หรือโอนขายต่อได้ ดังนั้น หากรู้ตัวแล้วว่าเราเป็นผู้รับซ้ำซ้อนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนกว่าเดิมว่าทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันกู้ยืมนั้นมีมูลค่าเมื่อนำไปขายออกตลาดมากน้อยแค่ไหน จะเหลือพอมาถึงตัวเองหรือไม่ เพราะสุดท้ายเงินนั้นก็ต้องให้ผู้รับคนแรกก่อนอยู่แล้ว เราในฐานะเป็นคนต่อ ๆ มา ก็ต้องรอเงินที่เหลือ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับดำเนินการให้ รับขายฝาก

สำหรับข้อควรระวังเกี่ยวกับดำเนินการให้ขายฝากนั้น จะขอแบ่งออกรายละเอียด ดังนี้

1. การจดทะเบียนไถ่ถอน
การจดทะเบียนเพื่อไถ่ถอนกับการใช้สิทธิไถ่เป็นคนละส่วนกัน อย่าคิดว่าเหมือนกันและนำมาหมายรวมผิด ๆ เนื่องจากการจดทะเบียนไถ่ถอนจากผู้รับจะทำเมื่อไหร่ เวลาไหนก็ได้ แต่หากเป็นการใช้สิทธิไถ่ต้องทำตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่าง 2 ฝ่ายเท่านั้น โดยผู้ขายฝากต้องนำสินไถ่ที่มีไปให้กับผู้รับในกรณีที่ผู้รับตุกติก ไม่ยอมมาตามนัด ก็ให้ผู้ขายฝากไปยื่นสินไถ่ทรัพย์สินนั้น ๆ กับทางสำนักงานวางทรัพย์กลางกรมบังคับคดีต่อหน้าเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เลย หลังจากใช้สิทธิไถ่แล้ว ถ้าไม่อยากให้ทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับผู้ขายฝากควรรีบขอจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันที ซึ่งผู้ขายฝากสามารถเดินทางไปใช้สิทธิไถ่ด้วยตนเองที่สำนักงานวางทรัพย์กลางกรมบังคับคดีได้เลย ไม่ต้องรอผู้รับ

2. ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมระหว่างขายฝากกับจำนองจะแตกต่างกัน ถ้าเป็นการให้จำนองจะเสียค่าธรรมเนียมตามจำนวนทุนทรัพย์ที่นำมาจำนองร้อยละ 1 สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำนองเกี่ยวกับสินเชื่อทางการเกษตรก็จะเสียค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 0.5 สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และภาษีเงินได้ก็ไม่ต้องเสียด้วย ในขณะที่การให้ขายฝากจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามราคาประเมินทุนทรัพย์ร้อยละ 2 ทั้งยังเสียค่าภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

3. ระยะเวลาสัญญา
เราควรคำนวณระยะเวลาของสัญญาเป็น check here โดยให้นับตั้งแต่วันแรกที่ตกลงทำสัญญา ลงลายมือชื่อ อย่าง ถ้าทำสัญญา 1 ปี เริ่มลงลายมือชื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วันสิ้นสุดสัญญาครบกำหนด 1 ปีในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ผู้รับไม่สามารถกำหนดสินไถ่ต่อปีเกินกว่าร้อยละ 15 (ห้ามสูงกว่าราคาขายฝากรวมผลตอบแทน)

ข้อควรระวังดำเนินการให้ “รับขายฝาก” เพิ่มเติม : ควรตรวจสอบข้อความที่ระบุในสัญาขายฝากทุกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ความต้องการ ระยะเวลาที่ต้องมาไถ่ถอนคืน วงเงินที่ได้เหมือนกับที่รับไหม ถึงค่อยลงลายมือชื่อ

เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะดำเนินการจำนองหรือขายฝากก็เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหาตามมาได้อย่างแน่นอน ทุกอย่างปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ต้องคอยระแวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *